جواب همه مراحل بازی پرطرفدار پارسه – واژه ها

دسته بندی:   موبایل » پارسه – بازی واژه ها (حدس کلمات)  | 1,753 بازدید

استودیو بازی سازی گومبا گیم که قبلا بازی های زیبای زیادی هم چون: هگزا، زیگزاک، جنگنده، انرژی گره ها، هاورکرافت، خونه به خونه و بیش از چهل بازی زیبای دیگر را در تمامی مارکت های معتبر اندروید از جمله کافه بازار منتشر کرده بود، این بار یک بازی در سبکی جدید برای خودش و سبکی متداول برای بازی سازان مختلف را منتشر کرد. بازی بسیار زیبای پارسه که علاوه بر سرگرم کردن دیگران یک بازی کاملا ایرانی می باشد که باعث حفظ فرهنگ و تمدن ایرانی می شود. پارسه را پس از دانلود و نصب می توانید بدون هیچ کار اضافه دیگری آغاز کنید. از آن جا که همیشه چند نفر بهتر می توانند از پس معماها و سوالات مختلف برآیند پیشنهاد می کنیم پارسه را نیز مانند تمامی بازی های دیگر این سبک، به صورت گروهی آغاز کرده و به صورت گروهی نیز به پایاین برسانید.

پارسه نماد کامل یک بازی خلاق ایرانی می باشد که سعی می کند هم شما را به چالش بکشد و هم چیزهای جدیدتری به عنوان هدیه به شما آموزش دهد. برای عبور از مراحل این بازی هیجان انگیز و اعتیادآور باید به وسیله حروف فارسی که در اختیار دارید کلمات معنی دار بسازید. این کلمات لزوما هیچ ارتباطی باهم ندارند و در برخی موارد ممکن است در یک مرحله از یک کلمه چندین و چند کلمه دیگر شبیه به هم خانواده و یا مشتقات آن ساخته شود. پارسه گرافیک زیبایی به همراه دارد در محیط کاربری آن از تصاویر و نمادهای کاملا ایرانی بهره گرفته شده است که می توانید از این تصاویر و نماد های ایرانی بسیار لذت ببرید. موسیقی انتخاب شده نیز سبکی سنتی در بر دارد و آرامش را به طور کامل به این بازی اضافه می کند. در آخر نیز ما به عنوان تنها مرجع رسمی ارائه دهنده بازی های تلفن همراه پاسخ های این بازی زیبا را برای شما عزیزان قرار می دهیم.

نکته ی مهم: کلیه ی غلط های املایی، نگارشی و منطقی پاسخ ها، مربوط به طراح یا طراحان بازی است و در این فایل، هیچ گونه تغییر رسم الخط یا تصحیح اشتباهاتی صورت نگرفته است و فقط پاسخ ها برای گذراندن مراحل نوشته شده اند.

لوح اول

چیش پش یکم

۱- حک ۲- رس، سر ۳- خر، رخ

کوروش یکم

۱- نش، شن، نت، تن، نشت ۲- زن، ناز، نزا ۳- پشه ۴- کا، کف، فک، کاف ۵- وز، زو، غو، وزغ ۶- بز، زل، لب، زبل ۷- ید، دی، یک، دک، کد، یدک

کمبوجیه یکم

۱- شر، حر، شرح، رشح، حشر ۲- سال، لاس ۳- له، ول، هلو، هول، لهو ۴- سم، مس، قسم ۵- بم، بمب ۶- سد، داس، اسد

کوروش کبیر ( دوم )

۱- چپ، پوچ، چپو ۲- قو، قوچ ۳- بر، رب، جر، برج، رجب، جبر ۴- حک، کم، حکم، محک ۵- سل، عسل ۶- مه، هم، همه ۷- یخ، خش، خیش، شیخ ۸- ما، مس، سم، اسم، سام ۹- مچ، چشم ۱۰- کج، جک، جا، کاج، کجا

کمبوجیه دوم

۱- از، زاغ، غاز ۲- زی، زن، نی، زین، نیز ۳- کر، رک، کار، راک، ارک ۴- لب، لق، بقل، قبل، قلب، لقب ۵- پت، پک، کپ، تک، کت، پتک ۶- شک، کش، مشک، شکم ۷- پر، پز، رز، زر، پرز ۸- شر، تر، شتر، ترش، رشت ۹- نر، نه، رهن، هنر، نره، نهر ۱۰- مضر، مرض ۱۱- ارم، امر، رام، مار

لوح دوم

بردیا

۱- شت، تش، ست، تس ۲- سب، بس، ست، تس، بت، تب، سبت، بست ۳- قو، ذوق ۴- زر، رز، زه، ره، هر ۵- قو، وفق، فوق

کوروش سوم

۱- روش، شور، کور، کرو، شوک، کشو، رشک، شرک، شکر، روکش، شکور، کشور ۲- قیر، قرقی، رقیق ۳- حیا، حیاط ۴- دخت، خرد، دختر، درخت ۵- اهل، لکه، کله، کاه، لکا، الک، کال، هلاک، کلاه، کاهل، کاله ۶- رون، نرو، نور، روان، ورنا، نوار، نارو

کمبوجیه سوم

۱- موز، زوم، وزن، مزون ۲- مرد، نمد، نرم، رند، مدرن، مردن ۳- چرب، چربی ۴- نظم، نام، نما، امن، نظام، ناظم ۵- قطر، قاطر، قطار ۶- رند، گرد، رنگ، درنگ، گردن ۷- شور، ریش، شیر، رویش، ریشو، یورش ۸- دیو، یاد، دای، ویدا، وادی

آریارمن ( فرزند هخامنش )

۱- نفر، فنر، نفت، ترن، نفرت، رفتن، تنفر ۲- کاش، اشک، شاک، کشف، کفش، شاف، شفا، فاش، کاشف، کشاف، کفاش، شکاف ۳- شکم، مشک، شوک، کشو، شوم، موش، شکمو، موشک ۴- مزه، زهم، همه، همزه ۵- گرز، زرگر ۶- پیا، زیپ، پیاز ۷- بند، بدن، بدر، دبر، درب، بندر، بردن، نبرد

آرشام

۱- ماچ، چاق، قاچ، چماق ۲- کبد، کود، کدو، کبود ۳- سرو، سور، عروس ۴- چشم، چشمه ۵- غزا، غاز، زاغ، غزل، غزال، زغال ۶- ترک، ترش، رشت، شتر، تشک، شرک، شکر، ترکش، ترشک، تشکر، شرکت ۷- شور، روش، شوت، شتر، رشت، ترش، تور، شورت ۸- گند، دنگ، منگ، نمد، گندم

لوح سوم

ویشتاسپ

۱- مگس، سمر، سرم، رسم، مگر، مرگ، گرم، مسگر ۲- کلت، تکل، کتلت ۳- باک، باب، بابک، کباب ۴- اذی، عیاذ، عایذ، ذایع

داریوش بزرگ ( یکم )

۱- فیت، فتل، تلف، هفت، فیل، لیف، فله، تله، هتل، فیله، لیفه، تیله، فتیله ۲- سیب، بیست، تنیس، بستنی

چیش پیش

۱- گلی، لیگ، یال، سیل، یاس، سال، گسیل، گیلاس ۲- شیر، ریش، نیش، نشر، شیرین

کوروش یکم

۱- انگ، گان، اشن، نشا، شان، شنا، تان، شگا، گات، اتش، شات، شتا، تاش، گشن، شنگ، تنگ، نشت، گشت، گشتا، گشتن، انگشت، اگشتن، گاشتن ۲- فرس، سفر، ارس، اسر، رسا، اری، ریا، سیر، یسر، فارس، افسر، سفیر، اسیر، ساری، سایر، سیار، یاسر، فارسی ۳- طوف، وطن، ناف، طواف، طوفان ۴- ریا، ران، بریان، ربانی ۵- زور، روز، زرکوب ۶- ملت، تله، هتل، مهلت، تلمبه ۷- گد، گرد، برگ، ابر، بار، ادب، باد، گارد، گرداب ۸- سال، اسم، سلام، سالم، الماس، امسال، اسلام ۹- مهم، قمقمه ۱۰- مهر، هرم، ریه، ریمه، مهریه ۱۱- مور، روم، هوم، چرم، مورچه ۱۲- دور، رود، رشد، دوی، دیو، دوش، روش، شور، ریش، شیر، رشید، رویش، درویش ۱۳- شاه، شنا، نیش، ایه،اهن، شاهین

کمبوجیه یکم

۱- مین، شنا، نیش، ماش، شام، میش، مینا، امین، ایمن، منشی، نمایش، ماشین ۲- خشت، شته، هشت، لخت، هتل، لخته، شلخته ۳- یاس، سیر، ساری، یاسر، اسیر، سیاه، سایه، هاری، سیاره ۴- زری، ریز، تیز، ارز، راز، تیر، زاری، رازی، زیارت ۵- تاج، جار، تاجر، تجارت ۶- سرو، تور، ترس، سوت، تاس، ترسو، رسوا، راسو، سوار، راست، ستار، روستا ۷- دور، رود، خرد، ورود، خودرو ۸- فنا، ناف، وفا، نفس، سوف، اون، ناو، نوا، اونس، فانوس، افسون ۹- پرز، روز، زور، راز، ارز، پارو، ارزو، پرواز

لوح چهارم

کوروش بزرگ

۱- موش، مهر، هوش، شهر، شور، شوهر، رشوه، مشهور ۲- الو، اول، وال، ناو، گاو، لگن، گلو، واگن، النگو ۳- اشک، کشت، شال، اتش، کاشت، تلاش، شکلات ۴- تاس، خار، سخت، ترس، سرخ، خرس، ساخت، راست، اخرت، استخر، خسارت ۵- وفا، فال، لاف، فدا، وال، اول، الو، فولاد ۶- طلا، طلب، طبل، بال، باطل، طالبی ۷- جرم، ریه، مجری، جریمه ۸- مرد، کرم، کمد، مدرک، مردم، مردمک ۹- شام، ماش، پشم، شوم، موش، وام، شامپو ۱۰- تار، ترس، راست، سارا، اسارت ۱۱- کال، لاک، کانال

کمبوجیه دوم

۱- سفر، تاس، ترس، فارس، افسر، راست، سفارت ۲- قتل، تقی، دقت، تقلید ۳- خوک، خار، خاک، کاخ، کار، خاور، کاور، خوراک ۴- سکه، کهن، کیسه، کنیه، سکینه، کنیسه ۵- ناز، ندا، نان، زادن، زندان ۶- هدا، هدی، یاد، هادی، دهات، هدایت ۷- دیو، دور، ارد، دریا، داور، دارو، رویا، دیوار، داوری، رادیو

داریوش یکم

۱- طاق، قاچ، چاق، چاه، طاقچه ۲- ناب، لگن، بالن، گلاب، انگل، بالنگ ۳- ارج، حیا، جراح، حراج، جراحی ۴- فضی، فیض، ضیف، فضل، فیل، لیف، فیت، فتی، تیف، فتل، تلف، لیت، تیل، تلی، تفضل، فتیل، فضیلت، تفضیل ۵- کور، ترک، تبر، ترب، تور، برکت، تکبر، تبرک، کبوتر

خشایارشا

۱- هما، ماه، ماله، الهام

اردشیر یکم

۱- ارج، یار، حراج، جاری، حاجی، جراحی ۲- چرا، اری، رای، ریا، چای، رایج، جارچی ۳- بار، ابر، هار، وبا، اهو، هوا، ابرو، بهار، روباه

لوح پنجم

خشایارشای دوم

۱- نام، نرم، مار، ماه، ظهر، ناظم، نظام، رمان، نامه، امنه، نمره، ماهر، ناظر، مناظر، مناره، منظره، مناظره ۲- خوک، خوش، خشک، شیخ، کود، کدو، دیو، کشو، شوک، کیش، شیک، شوخی، شیوخ، خودکشی ۳- خون، نور، سند، سرد، دسر، درس، نخود، خسرو، خروس، درون، سرود، خودسر، خونسرد

سغدیانوس

۱- یار، فوری، فوران، افرین، روانی، فناوری ۲- فوت، وفا، فال، بافت، تابلو، فوتبال ۳- مبل، بام، مال، بال، مبلمان ۴- یاد، دای، عید، عادی، عیادت، اعتیاد ۵- نسل، سند، ادم، دام، دما، سالم، سلام، سالن، سمند، مدال، دامن، سالمند

داریوش دوم

۱- ابر، ضبط، ضرب، رطب، ضابط، اضطراب

اردشیر دوم

۱- ریش، شیر، رشد، خوشی، شوخی، رویش، رشید، درویش، خورشید

اردشیر سوم

۱- جنگ، گنج، هنگ، نهنگ، جنگنده

لوح ششم

اردشیر چهارم

۱- ریشه، شوهر، شوره، رشوه، رویش، شهریور

شاهدخت آتوسا

۱- گناه، اهنگ، انگه، نگاه، نهنگ، بنگاه، نگهبان

شاهدخت آرتیستون

۱- مردن، مدرن، خرمن، خردمند

شاهدخت پروشات

۱- زگیل، گودی، دیزل، گلدوزی

شاهدخت آمستریس

۱- ارزن، زرافه، راهزن، فرزانه ۲- مادی، امید، پیام، پماد، دمپایی

 

دیدگاه کاربران
  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.